2013-04-30, Internet problem, again

Marcus told me by phone, he got problem with his internet. 

Idag hade vi fångat många fåglar... (2013-04-27)

Vilken dag!! Det var ett helt otroligt tryck redan från gryning långt in på eftermiddagen.

På vägen mot märkplatsen stöttes fem guldtrastar med mopeden, och här och var satt näktergalar och lockade. Det var just rubinnäktergalar som dominerade under den första ljusa timman, men även blåstjärtarna visade att de är kvar i området. Flertalet kom från tallskogen och tog sig igenom märkplatsen (som fåglarna alltid gör här), i en väldig fart. Detta fortsatte när phylloscopusarna hakade på. En grotesk mängd (för att försäka återge antalet, då uppskattning saknas) taigasångare rörde sig snabbt genom märkplatsen tätt följt utav kungsfågelsångare och många brunsångare. Även ett dussin videsångare följde även de med på detta ”phylloscopuståg”. Därefter avtog strömmen med fåglar, men endast för en kort tid. När temperaturen stigit något kom nästa våg vilken bestod utav mestadels taigasångare, men också ett knappt dussin östlig kronsångare och årets första manchuriska stubbstjärt tätt följda utav årets första mugimakiflugsnappare och en gulbrynad narcissflugsnappare var även de med i den vågen. Det är mycket tidigt för den sistnämnda flugsnapparen att anlända redan nu i april, men den är mycket välkommen för det, denna fantastiskt snygga fågel!

Två mangrovehägrar bevakade hela skådespelet tillsammans med en brokig kärrhök. Tillsammans må vara ett felaktigt ordval, men fina var de i alla fall :)

 


Det vore dumt att glömma bort att nämna att det även drog igenom ett ”emberizatåg” i form utav drösvis med dvärgsparv, gulbrynad sparv, rödkindad sparv, tristramsparv, gråhuvadsparv (som dock kom själva strax efter de andra sparvarna).

 

 

 

Gulbrynad sparv med munnen full utav gottesaker!
Yellow-browed bunting with a mouthful!

 

 

 

 

Även de östliga kronsångarna ville haka på "phylloscopuståget".
The Eastern Crowned Warblers also wanted to join in the train of phylloscopus.

 

 

 

En tur mot Friendship hotel togs mellan det stora nedfallet under morgonen och lunch för att kolla hur läget stod till där, samt att inhandla frukost nummer två. Där var det rubinnäktergalarna som höll ställningen, även om guldtrastarna stoltserade mer än vanligt. Även här sågs en manchurisk stubbstjärt. En gnutta mer urban miljö än den man är van att se den i.

 

 

 

 

En manchurisk stubbstjärt trivdes bland löven i Friendship Hotel garden.
An Asian Stubtail liked the old leaves in the Friendship Hotel garden.
 
 
 
 
 

Efter lunch gjordes ett besök vid det så kallade Ghost town. Där var det liv på stället, tillskillnad från tidigare besök. Gråhuvade sparvar belägrade lokalen, men mest nämnvärt var att över 30 svarthakade buskskvättor flög omkring och gjorde livet osäkert många insekter.

 

 

 

Fantastiskt många svarthakade buskskvättor patrulerade i "Ghost Town".
A tremendous amount of Stejneger's Stonechat were patrolling in "Ghost Town".
 

 

 

Även sex monster (bruna törnskator) satt på höga positioner och utsåg sina offer med noggrannhet. En utav dem landade intill mig och frågade om jag sett några barn i närheten. Förtrollad utav dess ondska pekade jag mot närmsta skola utan att tänka mig för vad dess illdåd må vara. Törnkatan flög lugnt vidare utan att tacka för vägbeskrivningen…

 

 

 

Om man bortser från papegojnäbbarna så är detta Kinas ondaste fågel.
If you put away the parrotbills from the calculation, this is the most evil bird in China. 
 
 
 
 
 

Under den sena eftermiddagen var lite klädtvättning ett måste, men det gick inte att undgå de fåglar som rörde sig på baksidan utav huset. Här var mängder med sibiriska piplärkor, flertalet svarthakade buskskvättor, en och annan rubinnäktergal och en guldtrast.

 

 

 

En guldtrast är inte helt fel att ha på sin bakgård.
A White's Thrush in the backyard is considered as a good thing.

 

 

 

Det är dumt att tänka ”tänk om”, men det är svårt att inte tänka ”tänk om vi haft näten uppe idag…”

 

 

 

 

What a day! It was an absolutely incredible inflow right from dawn into the afternoon.

On the way to the banding site it was thrust five White’s Thrush with the moped, and here and there nightingales were calling. It was Siberian Rubythroat that dominated during the first hour of light, but even the bluetails showed that they’re still in the area. Most of them came from the pine forest and broke through the banding site (as the birds always do here), in a haste. This continued when the phylloscopus’s latched onto. A grotesque amount (to reflect the number when a count were not done) Yellow-browed Warbler was moving quickly through the ringing site closely followed by Pallas’s Leaf Warbler and many Dusky Warblers. Even a dozen Radde’s Warbler followed onto this “train of phylloscopus". Then the stream of birds slowed down, but only for a short time. As the temperature rose slightly higher, the next wave came which consisted of mostly Yellow-browed Warbler, but also less than a dozen Eastern Crowned Warblers and the first Asian Stubtail for the year closely followed of the first Mugimaki Flycatcher and a Narcissus Flycatcher. It is a very early record for the Narcissus Flycatcher to arrive as early as in April, however it is very welcome anyway, this amazing looking bird!

Two Striated Herons were watching the entire spectacle together with a Eastern Marsh Harrier. Together may be a wrong choice of words, but still very nice anyway :)

 

 

 

It would be foolish to forget to mention that it also were seen a "train of emberiza" in the form of  enormous amount of Little Buntings, Yellow-browed Buntings, Chestnut-eared buntings, Tristram’s Buntings and Black-faced Buntings (whom, however, did came by themselves shortly after the other buntings).

 

A trip to Friendship Hotel was in between the big fallout during the morning and lunch to check out how the situation was there, and to purchase breakfast number two…

It was clearly the Siberian Rubythroat who held the location under its control, although the White’s thrush showed off more than usual. Even here a Asian Stubtail were seen. A slightly more urban environment than the ones you are used to seeing it in.

 

 

After lunch, a visit was made to the so-called “Ghost town”. There it was full of life, compared to previous visits. Black-faced bunting besieged the premises, but the most significant was that over 30 Stejneger's Stonechat flew around and made life uncertain for many insects.

Even six monsters (Brown Shrikes) sat in high positions and appointed their victims with good accuracy. One of them landed next to me and asked if I had seen any children nearby. Spellbounded by its evil, I pointed towards the nearest school without thinking of what its atrocities might be. The shrike flew quietly on without acknowledging for the directions...

 

 

During the late afternoon was the washing of some clothes a must, but one could not avoid the birds that moved around at the courtyard in the back of the house. There were lots of Olive-backed Pipits, several Stejneger's Stonechat, some Siberian Rubythroats and a White’s Thrush.

 

It is foolish to think "what if", but it's hard not to think "what if we had nets up today..."

 

 

 

// Marcus


En dag på stranden (2013-04-26)

Näst intill vindstilla, och solen låg vacker vid horisonten vid soluppgången. Dessvärre gick den in bakom molnen när den nått upp på himlen. Inte gjorde det något då man kunde glädjas åt de insträckande piplärkorna och ärlorna. Från klockan 0610h och 0850h räknades det in, från strandens sydliga del, 57 sibiriska piplärkor, 8 hedpiplärkor och 23 ob.piplärka. De flesta piplärkorna kom på mycket hög höjd, och fortsatte in över parken medan vissa damp ner redan vid första skogsdungen intill bron. 13 sädesärlor, 9 gulärlor, hela 6 citronärlor samt 18 ob.ärlor sträckte över och landade först vid vassen precis intill utloppet och fortsatte sedan in mot parken. Sträcket kulminerade vi 0830h tiden, och fortsatte troligen efter det att jag slutat räkna. Men nyfikna kineser med högspelande musik, som så gärna ville undersöka min optik gjorde det omöjligt för fortsatt skådning.

Istället blev planen som sådan att tid skulle ägnas åt att fotografera vadare. Då det nu i flertalet kunde noteras rödhalsad snäppa, mosnäppa, gluttsnäppa, grönbena, tereksnäppa, mongolpipare ökenpipare m.m. Dessvärre hindrades detta utav ett dopp i flodmynningen, i ett försök att vada över denne. Därav får vi helt enkelt nöja oss med en ökenpiparbild. En utfärgad dock, inte fy skam!!

 

 

 

 

En utfärgad ökenpipare. Inte allt för vanligt på dessa breddgrader!
A Greater Sand Plover in breeding plumage. Not everday you see those on these latitudes!

 

 

 

Under eftermiddagen var det svalornas tur att sträcka in. Tyvärr inga goda siffror på detta, men stora mängder ladusvala och rostgumpsvala sträckte in över land och gick ner i parken.

 

 

 

En nyanländ ladusvala utav rasen "tytleri".
A recently arrived Barn Swallow of the subspecies "tytleri".

 

 

 

I vassen vid flodmynningen var det fullt ös på en mycket stor flock pungmesar, som var uppjagade utav en sparvhök. Flera hundra pungmesar flög för sitt liv bort från sparvhöken, och bildade ett moln utav sin flock. Inte var dag man ser ett moln med pungmes!

 

 

 

En utav väldigt många kinesiska pungmesar som håller till nere i vassen vid flodmynningen.
One out of many Chinese Penduline Tit that hang around in the reeds by the estuary.
 
 
 
 
 

Pretty much no wind and the sun were beautiful on the horizon at sunrise. Unfortunately, it went behind the clouds when it reached higher on the sky. It didn’t bother too much since one could enjoy the pipits and wagtails that were migrating just above the head. From 0610h to 0850h was counted, at the beach's southern part, 57 Olive-backed Pipits, 8 Buff-bellied Pipits and 23 unidentified pipits. Most of the pipits came at a very high altitude, and continued into the park while some got down at the first grove next to the bridge. 13 White Wagtails, 9 Yellow Wagtails, 6(!) Citrin Wagtails and 18 unidentified wagtails flew over and landed first at the reeds right next to the estuary and then continued towards the park. Migration culminated at 0830h, and probably continued after I stopped counting. But some curious Chinese youths with loudly played music, and whom were so keen to explore my optics made it impossible to continue birding.

Instead, the plan was such as that the time would be devoted to photograph waders. Since it is now to be seen Red-necked Stint, Temminck's Stint, Greenshank, Wood Sandpiper, Terek sandpiper, Lesser Sand Plover, Greater Sand Plover etc. Unfortunately it was prevented because of a swim in the estuary, in an attempt to wade across it. Hence, we simply have to put up with a picture of a Greater Sand Plover. A real beauty though!

 

During the afternoon it was the swallows time to come in from the ocean. Unfortunately no good number on this, but large amounts Barn Swallows and Red-rumped Swallows came in over land and went down in the park.

 

In the reeds by the estuary it was full speed on a very large flock Penduline Tits, who was chased by a sparrowhawk. Several hundred Penduline Tits flew for their life away from the sparrow hawk, and formed a cloud out of its flock. Not every day you see a cloud with Penduline Tits!

 

 

//Marcus


Varmt o lugnt (2013-04-25)

Då sand flatsen varit mycket tråkig den senaste veckans kvällar, gjordes ett morgonbesök där istället. Må vara att det var just på grund utav att det var under morgonen, men hur som haver så var det betydligt bättre än under den senare tiden. Ett par rödhalsade snäppor sprang omkring vid strandens sydligaste del tillsammans med en spetsstjärtad snäppa. De tycktes inte bry sig om att en pilgrimsfalk drog omkring strax ovanför deras huvuden. Å andra sidan så verkade inte pilgrimsfalken bry sig särskilt mycket om dem heller. Utan det var de feta orientspovarna som stod på menyn för denne. Mitt ibland vimlet utav skrattmåsar låg en liten flock om fem stycken orientvadarsvalor. Mycket fina fåglar som tog det väldigt lugnt i den ljumna morgonen.

 

 

 

Fyra utav fem orientvadarsvalor sedda på stranden under morgonen.
Four out of five Oriental Pratincole chillin on the sand flats this morning.

 

 

En grupp med kinesiska fågelskådare befann sig vid bron vid flodmynningen och fotograferade. De var totalt ointresserade utav min upptäckt utav vadarsvalorna och fokuserade kamerorna mot styltlöparna. Men styltlöpare är ju väldigt vackra så jag kan ju inte klandra dem…

 

 

 

Styllöpare, om Kinesen själv får välja.
Black-winged Stilt, the chinese's first choice.
 

 

The sand flats have been very dull last week's evenings, and it made a morning visit there more interesting. It may be because that it was in the morning, however it was significantly better than in the latter period. A couple of Red-necked Stints were running around at the south parts of the sand flats together with a Sharp-tailed Sandpiper. They seemed not to care about a Peregrine Falcon flying around just above their heads. On the other hand, it didn’t seem like the Peregrine bother to much about them either. It had its eyes on the fat Far Eastern Curlews. Among the big flocks of Black-headed Gulls were a small flock of five Oriental Pratincoles. Very nice birds, that were taking it very easy in the warm morning.

 

 

A group of Chinese birders were at the bridge at the estuary and were photograping. They were totally uninterested of my discovery of the Pratincoles and focused their cameras on the Black-winged Stilts. But Stilt's are very beautiful so I cannot blame them...//Marcus


Ostlig vind och östlig kron (2013-04-24)

Helt fantastiskt vacker morgon, med spelande dvärguvar strax innan gryning och sjungande sibiriska piplärkor när solen värmt upp luften. Dock var var det inte sådär nypande kallt som det brukar vara. Nä, idag kunde understället och vantarna lämnas hemma. Vid märkplatsen var det relativt lugnt, och endast ett par sjungande taigasångare tillkännagav sig. Vid en utav skogsdungarna borta vid risfälten satt en östlig kronsångare och letade febrilt efter insekter att få fylla buken med. I övrigt var det lugnt borta vid risfälten, och amurfalken gjorde även idag en snabb uppvisning. Dock inte jämförbart med gårdagens dramatik.

 

 

 

En sibirisk piplärka vändes sig om för att titta vem som fotar denne.
An Olive-backed Pipit turns around to look for whom is taking photo of it. 

 

 

 

Efter lunch förbereddes en långtur med banan och dylikt. Jag han dock inte komma långt på min vandring innan vädret slog om otroligt fort. Än en gång hade mitt förtroende för ”yr.no” varit för starkt och jag stod återigen i ösregn i endast t-shirt. Joggningen hem gick än trögare idag, då tubkikare och matsäck gjorde packningen något tyngre än vid gårdagens undanflykt från regnet. Även idag blev jag ifattjagad utav några i mitt språng på väg hemåt. Jag vände min blick som hastigast och såg att strax bakom mig närmade sig ett par kvinnor i gula och röda träningsoveraller. Slutsatsen gjordes som sådan att det måste vara gånglandslaget som återigen hunnit upp med mig. Jag började då lite skämtsamt gå i den minst sagt dråpliga gångstilen som sporten kräver. Fnitter från kvinnorna bakom mig hördes, och jag blev lätt nöjd över att ha roat de söta idrottstjejerna. När jag väl blir omjoggad griper förvåning mig då jag inser att det inte är gångtjejerna som passerar mig, utan tre äldre damer som arbetar i parken. De skrattar glatt åt min dumma gångstil, och jag kände mig just väldigt dum. Men man får väl inget annat än o skratta åt mitt beteende…

 

Väl hemma slutade regnet men hård blåst kom in, och i södern sågs mörka moln som gjorde sig till känna med kraftigt mullrande. Regnet återkom och det fick bli en kväll inomhus, med diskande och andra åsidosatta nödvändigheter.

 

 

 

Absolutely amazingly beautiful morning with hooting scoop owls just before dawn, and singing Olive-backed Pipits after the sun had warmed the air. However, it was not that nipping cold as it usually is during early mornings. No, today was the long underwear and gloves left at home. At the banding site it was relatively quiet, and only some singing Yellow-browed Warbler declared their positions. At one of the groves over by the rice fields an Eastern Crowned Warbler were looking franticly for insects to fill its belly with. Otherwise it was quiet by the rice fields, and the Amur Falcon made, even today, a quick demonstration. Not comparable as dramatic as yesterday's though.

 

After lunch I prepared a long walk with banana and such necessaries. However, I did not get far on my walk before the weather turn from good to bad incredibly fast. Once again, my confidence to the weather site "yr.no" was too strong and I stood once again in heavy rain in only t-shirt. The jogging home went slower than yesterday’s escape from the rain, as the telescope and picnic box made the luggage heavier. Even today, I was caught up by some on the way home. I turned my gaze briefly and saw that behind me approached a few women in yellow and red tracksuits. Then I cogitated that it must be the racewalking team whom again caught up with me. I then started facetiously to walk in the least to say hilarious walking style as the sport requires. Giggles from the women behind me were heard, and I was a kind of pleased to have amused the cute sport girls. Once I get overtaken by them, I surprisingly realize that it is not the racewalking girls passing me, but three older ladies whom are working in the park. They laughed happily at my stupid way of walking, and I felt just very stupid. But I guess there is nothing else to do than to have a laugh at my behavior…

 

Back home in the apartment, the rain stopped but the strong winds came in, and in the South were dark clouds that made themselves known with heavy thunder. The rain returned and there was to be an evening indoors with washing dishes and other neglected necessities.

 

 

 

// Marcus


Dimmig vårdag (2013-04-23)

Ett besök till Ghost valley (en ravin vid havet, relativt nära light house point, namngiven med hjälp utav Wang Jingbo då den ser spöklik ut med sina övergivna hus), tedde sig trevligt då en del svarthakade busk trillat in över land. Uppe på Jin Shan var det dock väldigt många svarthakade buskskvättor, dessa observerades dock endast genom grinden…

 

Inne i Friendship hotel garden var det väldigt tomt på fågel. Kanske berodde det på att militärerna hade parad, med full musikkår. Kanske…

 

 

Större dagsvärmaren verkade inte störas utav paraden. 
The hummingmouth didn't seemed to be distracted of the parade. 

 

 

Vid flodmynningen var det nu från ingenstans en hel del bacchushägrar som smaskade i sig flodens stora grodor.

 

 

 

En bacchushäger går på djupet för att hitta mat.
A Chinese Pond Heron is looking desperately for food. 

 

 

 

 

Vid risfältet låg under eftermiddagen en mycket tät dimma. Det var omöjligt att se marken från den högt belägna gången, som ligger precis intill risfältet. Man kunde inte ens se de högresta ägretthägrarna, som födosökte i det översvämmade fältet. Helt plötsligt kom från ingenstans något snabbt in i dimman och det enda man kunde se var dess väg den tog genom dimman, då det bildades som en stig i dimman där den flugit fram. Efter ett evigt kryssande i dimman kom den allt närmre mig, för att endast cirka 15 meter ifrån mig tvärvända rakt upp i luften ut ur dimman. Taget som ur en actionfilm (bortsett från att det inte finns så många actionfilmer med fåglar) kom en amurfalk i full fart rakt upp mot himlen, gjorde en lov och flög iväg bort från risfältet. Minst sagt en häfig uppvisning av en helt fantastiskt snygg fågel! Turligt nog häckar dessa snyggingar i parken, så jag förväntar mig fler läckra uppvisningar.

 

 

 

En dramatisk amurfalk minst sagt. 
An Amur Falcon that knows how to put on a show.

 

 

 

Efter den häftiga uppvisningen utav amurfalken, kom ett inte allt för oväntat regn. Jag började småjogga hemåt för att söka skydd i lägenheten. I mitt slöa hasande hör jag hur en grupp med människor börjar närma sig bakifrån, jag tänker förstås att det är andra personer som försöker söka skydd från regnet, och skyndar sig därmed fram genom ovädret. Jag blir omgångad (ja du läste rätt) utav det kinesiska landslaget i gång. En gnutta otippad men minst sagt lika rolig företeelse. 

 

 

 

 

A visit to the Ghost Valley (a ravine by the sea, relatively close to the light house point, named with the help of Wang Jingbo as it looks spooky with its abandoned houses), seemed nice with some stonechats that had landed there. Up at Jin Shan, it was a lot of stonechats, these were observed only through the gate thoug...

 

Inside the Friendship hotel garden it was very empty of birds. Maybe it was because that the military had a paraded with full orchestra. Just maybe...

 

In the estuary a lot Chinese Pond Heron were slurping in the river's large frogs.

 

At the rice field there was during the afternoon a very dense fog. It was impossible to see the ground from the higher walking path, which is right next to the rice field. You could not even see the Great Egrets whom were looking for food in the flooded field. All of a sudden something came out of nowhere quickly into the fog and the only thing you could see was its path it took through the fog, since it got formed as a path in the fog where it had flown. After an everlasting cruising in the fog, it came closer to me, and only about 15 meters away from me it turned straight up in the air and came out of the fog. Taken as from an action movie (aside from that there aren’t so many action movies with birds) came an Amur Falcon at full speed straight up into the sky, made a turn and flew away from the rice field. To say the least a really cool display of an absolutely amazing bird! Luckily for me they nest in the park, so I expect more performances of this kind.

 

After the extreme demonstration from the Amur Falcon, came a not too unexpected rain. I started to slowly run home to seek shelter in the apartment. In my slow shambling I heard a group of people that were approaching from behind, I thought that there were other people whom were trying to seek shelter from the rain. I was rapidly walked by of the Chinese national team in racewalking. A bit unexpected but to say the least just as fun phenomenon.

 

 

// Marcus


Morgonstund har guld i träd, igen... (2013-04-22)

Dimman som låg tät över Beidaihe, med hjälp utav smogen, tryckte ned en och annan fågel. Taigasångare var klart dominerande, men vid Friendship Hotel garden var det rubinnäktergalar i flertal som var det mest nämnvärda.

Jag var lite rädd att man skulle bli trött på att ha en handfull guldtrast om dagen. Det blir man inte. Det är alltid lika spännande att smyga sig på dem för att försöka få en bild. Men det är mycket som kämpar emot för att man skall komma tillräckligt nära. Inte nog med att det är en miljon (en gnutta överdrift) som varnar så fort man är inom 50m avstånd. Utan militärskolans morgonsmarch med tillhörande sång gör inte trastarna mindre nervösa. Hur som haver en trevlig upplevelse.

 

 

 

En guldtrast gömmer sig uppe i trädtoppen. 
A White's Thrush is hiding in the tree top. 

 

 

 

Under eftermiddagen var ett besök vid risfälten inne i parken ett måste. Där omkring var det även idag fullproppat utav sibiriska piplärkor. En handfull hedpiplärkor födosökte på marken, men lyfte plötsligt då en sparvhök gjorde entré. När de gick ner igen för att fortsätta sin födojakt, var där nu en nunnestenskvätta mitt ibland dem. Mycket trevligt!

 

 

 

 

En nunnestenskvätta flyr från en sparvhök.

A Pied Weathear is fleeing from a Sparrowhawk.

 

 

 

 
Är det några som vet vad hårt arbete innebär så är det dessa parkarbetare. 12h om dagen sju dagar i veckan. De ni!
 

Imorgon förväntas hårda sydliga vindar. Blir intressant att se om de har något att erbjuda!

 

 

 

 

The mist that was over Beidaihe, with the help of the smog, pressed down a lot of birds. Yellow-browed Warbler was clearly dominant, but at the Friendship Hotel garden was the rubythroat counted in several, and were considered the most interesting thing.

I was a bit afraid that I would get tired of having a handful of White’s thrush a day. Well, it havn’t happened so far. It's always exciting to sneak up on them and try to get a picture. But there is a lot to fight against in order to get close enough. Not only it’s a million (a bit of exaggeration) magpies that alerts as soon as you are within 50m distance. Also the military school's morning march with accompanying vocals, do not make the thrushes less nervous. Anyway a pleasant experience indeed.

 

In the afternoon there was a visit to the rice fields in the park, as it should be. Even today the surroundings were filled with flying Olive-backed Pipits. A handful of Buff-bellied pipits were foraging on the ground, but suddenly they all lifted when a sparrowhawk made its entrance. When they went down again to continue their desperate search for food, there was now a Pied Wheatear. Very nice!

 

Tomorrow is expected fierce southerly winds. It will be interesting to see if they have something to offer!

 

 

 

// Marcus


Hastigt men inte så lustigt! (2013-04-21)

Hastigt men inte så lustigt fick Lina återvända hem till Stockholm. Efter att vi fått reda på att ingen fångst kommer att utföras under Linas period här i Beidaihe, beslutades det att hon skulle åka hem en vecka tidigare än planerat. Det är självfallet väldigt tråkigt för Linas del, men också för min, som haft så trevligt sällskap under en veckas tid. Desto gladare blir nog de svenska ringmärkarna som väntar på att få sina återfynd behandlade.

Efter lunch lämnade Lina Beidaihe med tåget. Återigen så är jag nu ensam svensk i staden.

 

Eftermiddagen spenderas i den nya favoritlokalen Friendship hotel garden. Tämligen lugnare idag, men en guldtrast som flög omkring gör en inte ledsen precis.

 

 

 

 

Vårtecknen blir allt mer påtagliga. 
Signs of spring is now more and more apparent. 

 

 

I sista ljuset, strax efter att solen gått ner, observerades ett par mingmåsar i vimlet utav skrattmås vid light house point. Tämligen svåra att urskilja dem på bilden nedan, men dem är där!

 

 

Någonstans i vimlet kunde man höra mingmåsarna.

Somwhere among all the gulls you could hear the Saunders's gull.

 

 

Eftersom en gnutta saknad utav nattlysning efter ugglor infinit sig hos mig, begav jag mig ut på en nattlyssningsrunda i mörkret. Tack vare ett tiotal dvärguvar och en guldtrast, är den saknad utav hemvisten nu borta. 

 

 

 

 

Hastily but not so unexpected, Lina return home to Stockholm. After we found out that no catching will be done during Linas period here in Beidaihe, it was decided that she would go home a week earlier than planned. It is obviously very disappointing for Linas part, but also for mine, which had such great company for a week. The happiest part in this matter will probably be the Swedish bird banders who are waiting to get their recoveries treated.

After lunch, Lina left Beidaihe by train. Once again, I am now the only Swede in the city.

 

The afternoon was spent in the new favorite site Friendship hotel garden. Somewhat a little bit calmer then yesterday, but a White’s Thrush flying around in the trees did not made me dissapointed.

 

In the very last light, just after the sun went down, a couple of Saunder’s Gull was observed in the big flock of Black-headed Gull at Light house point. Fairly difficult to distinguish them in the picture above, but they are there!

 

Since I’ll miss all the nights listening to owls in Sweden this spring. I headed out for a night listening in the park. Thanks to a dozen Oreintal Scops owls and a White’s Thrush, the missing of Sweden is now gone.

 

 

 

// Marcus


Varmt o göddigt! (2013-04-20)

 

När man kom ut på morgonen fick man genast en bra känsla. Sol och vindstilla, ah härligt! Borta vid märkplatsen var det liv. Där hoppade kungsfågelsångare följt utav taigasångare omkring i träden och lockade som aldrig förr. Nere i buskarna var det fullkomligt knökafullt med brunsångare. Det gjorde förstås ont i ringmärkarhjärtat att se alla de fina fåglarna bara passera nätgatorna utan att ha några nät att flyga in i. Men man glömde bort de tråkiga tankarna så fort ytterligare en våg med brunsångare passerade.

 
 
 
En utav väääldigt många brunsångare som smackade omkring vid märkplatsen under morgonen.
One out of maaaany Dusky warblers that were seen on the banding site during the morning.
 
 
 
 
 

Nere vid risfälten var det dock relativt lugnt, om man bortser från att i luften var det tämligen fullt utav sibiriska piplärkor och en och annan hedpiplärka. Ett par enkelbeckasiner gjorde även de platsen intressant. Kan du se någon på bilden? :) 

 

 

 

Vart är beckasinen? :)
Where's the snipe? :)
 
 
 

En sväng bort mot Beidaihe stad för den berömda frukost nummer två, och lite skådning utav den delen utav staden kändes som en god idé. Vid en snabbvisit vid lighthouse point kunde det snabbt avgöras att det var väldigt lugnt, men en guldtrast stöttes vilket var en minst sagt mäktig upplevelse!

 
 

Vid Jin Shan hände det en minst sagt komisk händelse. Vid denna vistelse var det olåst, och precis vid det tillfälle vi skulle gå in kommer det en herre från insidan och slänger igen och låser. Därefter vinkar han iväg oss och vi kom med andra ord inte in. Häpna och lätt skrattande konstaterade vi att Jin Shan fields är nog ej öppet för allmänheten längre.

Istället blev en tripp till Friendship hotels aktuell för att undersöka om man dragit igång för säsongen ännu. Idag var det mycket rörelse i området, både på folk och fågel. Eftersom parkarbetarna tagits sig in borde ju vi också kunna göra det, var tanken. Vi blev hänvisade till en ingång på baksidan och mycket riktigt fick vi komma in där. Inne i hotellträdgården var det en väldig rörelse. Framförallt på stenknäckar! Flockar på över 50-talet kunde lätt räknas in. Men dessa fåglar med sitt ondskefulla utseende var inte de enda som höll till i trädgården, som kanske skall beskrivas som mer som en park. Utan det var även en hel del trast, och i synnerhet koltrast. Minst lika fin som vår egen koltrast hemma i Sverige men den har en minst sagt annorlunda, och inte riktigt lika fin(rent objektivt sett…), sång som den beprövade i vårsolen.  Men mest nämnvärt är förstås de guldtrastarna som observerades i parken. Som sig bör är det ytterst snabba observationer utav denna stora fågel som är Etremt bra på att skulka. Men ett besök under morgondagen kommer förhoppningsvis bjuda på fler fina uppvisningar utav denna magnifika art.

Inte fullt så stor, men fullt så vacker var en kinesisk nötväcka som härjade omkring ibland barrträden. Om än så rörlig och liten, var den mer lättfotad än ovannämnda art och gestaltas på bild här nedan. 

 
 
Kinesisk nötväcka i fulle rulle ut ur sin bohåla.
Chinese nuthach on the way from its nesting hole. 
 
 
 
Nu sitter vi och smaskar i oss våra dadlar som vår käre frukttant lurade på oss, och begrundar bilder från dagens trevliga skådarturer. 
 

 

 

 

When we came out  from the apartment in the morning we had an immediate good feeling. Sun and no wind, ah lovely! Over at the banding site, it was a lot of birds. In the trees there were Pallas’s leaf Warbler followed by Yellow-browed Warblers, and they were calling as never before. Down in the bushes, it was completely filled up with with Dusky Warblers. Our banding hearts were heart by watching all the nice birds just passing the nets without having any nets to fly in to. But we forgot about those boring thoughts as soon as another wave of Dusky warblers passed.

 

Down by the rice fields, it was relatively quiet, apart from all the Olive-backed pipits and one another Buff-bellied Pipit that were flying around in the air. A couple Common Snipes did however the place even more interesting. Can you see anyone in the picture? :)

 

A turn visit to the inner Beidaihe for the famous breakfast number two, and a little birding in that part of town, seemed like a good idea. At a quick visit at lighthouse point, it could quickly determined that it was very quiet, but a White’s Thrush was thrust which was clearly a very powerful experience!

 

At Jin Shan a fun thing happened one could say the least. At this time it was unlocked, and just at the time we would go in there a man from the inside came and closed it and locked the door up. Then he waves us away and we did not, in other words, manage to enter the fields. Amazed and easy laughing, we took to not that Jin Shan fields are probably not open to the public anymore.

Instead we went to Friendship hotels to explore whether it has now started for the season yet. Today was a lot of movement in the area, both in people and birds. Since the park workers had got inside, we would be able to do it to, was the idea. We were referred to a smaller gate on the back and sure enough, we got to get in there. Inside the hotel garden was a huge movement of birds. Especially on grosbeaks! Flocks of over 50 could easily be counted. But these birds with their evil-looking face were not the only one that stayed in the garden, which by the way might be described as more like a park. It was also a lot of thrushes, and in particular blackbirds. Its at least as nice as our own blackbird home in Sweden but has clearly a very different, and not quite as nice (objectively speaking...), singing as proven in the spring sunshine. But most significantly, of course, the White’s thrushes observed in the park. As it should be, it is extremely quick observations of this big bird whom is Extremely good at skulking. But a visit during tomorrow morning will hopefully give us more fine observations of this magnificent species.

Not quite as big, but quite so beautiful was a Chinese Nuthatch that played around in the area. Even if it’s moveable and small, it’s way more easy to take photos of than the species mention above.

 

 

Now we are sitting in front of the computer and eat of the fruit that our dear fruit lady manage to sell to us, while contemplate the pictures from today's birding.

 

// Marcus

 

Våren liksom stannade upp... (2013-04-19)

Att blåsten uteblev gjorde tyvärr inte så stor skillnad på dagens inflöde utav flyttande tättingar. En liten våg utav kungsfågelsångare och sibirisk piplärka märktes av under tidig morgon, men det dog av lika fort som det anlände.

 

De flesta utav de berömda lokalerna i Beidaihe(utöver Jin Shan som fortfarande är låst!!) besöktes för att se vad som där fanns att erbjuda. Enstaka blåstjärtar var det som observerades, utöver skator, pilfinkar och bulbyler...

Vädret var ungefär raka motsatsen från igår. Ingen blåst men svinkallt! Det kändes en gnutta deprimerande i det grå vädret, men en och annan surrande blomfluga under dagens sol(minuter) och en väderleksrapport som berättar att det under nästa vecka kommer att vara temperaturer kring 20 grader, gör oss hoppfulla!

 

Det verkar dröja med besked huruvida vi får fortsätta med fångsten i Beidaihe eller inte, men från NBBC i Beijing hålls ändock en väldigt positiv ton och förhoppningsvis kommer vi igång snart igen!

 

Nedan är ett par bilder från dagens mest spännande händelser…

 

En liten blomflugga under dagens få solminuter gav hopp om vår. 
 
 
 
 
Varför inte fördriva dagen på stan med dessa härliga snubbar?
 
 
 
 
Pojkarna på militärskolan intill vår lägenhet övar på att slå sig till ro. 
 
 
 
 
 

The wind did stop at its worst but it did unfortunately not made much difference from yesterday’s influx of migratory passerines. A small wave of Pallas’s leaf warbler and Olive-backed Pipit was noted by the early morning, but the moment died as quickly as it arrived.

Most of the famous sites in Beidaihe (except Jin Shan who is still locked!) were visited to see what there was to offer. Very lonely bluetails was observed, making the magpies, tree sparrows and bulbuls not the only birds around...

 

The weather was the exact opposite of yesterday. No wind but freezing cold! It felt a little bit depressing in the gray weather, but the buzzing of a hoverfly that flew around during the day's few minutes of sun, and a weather report that says that next week will be temperatures around 20 degrees, makes us hopeful!

 

 

 

It seems to linger with clear information whether we can continue to catch in Beidaihe or not, but from NBBC in Beijing it was held nevertheless a very positive tone and hopefully we will start banding again soon!

 

 

 

// Marcus


Nu får det räcka med internetproblem och blåst med för den delen!! (2013-04-18 och så lite från 17)

Nä nu får det verkligen räcka med internetstrul! Det är troligen självförvållat, då en del lyssnande på SRs ekot och SVTplays rapport utnyttjas dagligen. Hädanefter får man ta in de nyheter som DN har att erbjuda.

 

Hur som haver kommer här nedan en liten summering utav händelserna de två senaste dagarna.

 

 

Onsdag tidig morgon väcks vi utav militärskolans trumpetande. En härlig morgonsignal som avlöses med djurparkens rytande lejon. Lina var mycket nöjd med att få ha sovit en god natts sömn. Nu kliade det i skådarögonen, och en tur till märkplatsen för att inspektera näten gjordes. Marcus pratade glatt om hur trevligt det kan vara att gå till märkplatsen då det fullkomligen kan spruta med blåstjärt och emberizor på vägen dit. Dessvärre var det näst intill inga fåglar alls. Enstaka talgoxar hördes ibland de många skatornas skrik. Som tur var fick Lina glädjas att en och annan gråhuvad sparv flög omkring i vår väg.

Efter nätkollen, som såg ensamma och allt för fångstvilliga ut, tog vi en tur till risfälten. Där hade nu en del hedpiplärkor börjat anlända som flög omkring ostört över risfälten.

 

 

Hedpiplärkor (Anthus rubescens japonicus) på de gamla el-ledningarna över risfälten.

 

 

Efter lunch togs en tur mot Jin Shan fields, varpå det upptäcktes att det var låst! Vem har låst, och hur tar man sig då in?! Har aldrig varit med om att Jin shan fields är låst…

Hur som haver gick vi troligen inte miste om mycket då det var vääääldigt blåsigt och det såg mycket fågeltomt ut. Ett snabbesök till light house point, för att göra Lina bekant med lokalen, gav enbart någon enstaka blåstjärt. Ja, blåsten satte sina spår och toppen för dagen var troligen den mosnäppan som sprang omkring nere på stranden tillsammans med de svartbenta strandpiparna.

 

 

Vår käre kock  Liú Jīnmǎn gör ett redigt skrovmål åt oss, vilket är uppskattat efter en dag med hårda kalla vindar och långa skådarturer. 

 

 

Torsdagen blev lite utav en besvikelse den med, då vinden hade legat på hårt under natten och den förväntades näst intill lika fågelfattig som onsdagen. Förra årets personal Andreas och Tom tipsade om att man kunde besöka friendship hotel i närheten utav Jin shan fields, då detta var en mycket het fågellokal. Dessvärre hade inte hotellet öppnat för säsongen och besvikelsen illustreras på bilden nedan.

 

 

Lina ville så gärna bryta sig in i Friendship hotels trädgård, men Marcus vet utav erfarenhet att det där med o vistas på förbjudna ställen i kina är en direkt dålig idé...

 

 

Vi tog en sväng till parken för att spana av näten i daglig ordning. Även en vända till parkdammarna gjordes. Även detta år missuppfattade Marcus vilken del utav parken personalen har tillträdelse till, och vi blev bortförda utav vakter. En långpromenad runt komplexet blev vårt straff. Vi var inte ledsna för det, då en göktyta upptäcktes vid dessa dammar.

 

 

 

Långt inne bland grenarna satt en göktyta (Jynx torquilla)
 
 

 

 

 

Mamma, pappa, barn. Eller har vi missuppfattat något?
Årta(Anas querquedula) och smådopping(Tachybaptus ruficollis)

 

 

En intressant notis är att när det blåser så försvinner all dis och smog och bergen bortom Qinhuangdao går att se mycket bra. Det som är intressant är att vi fann att man kan se kinesiska muren ändå från Beidaihe när det är klart. Mycket häftigt! (Dock inte från månen som den korkade myten hävdar!!!)

 

 

 

Under eftermiddagen avtog förövrigt vinden och det blev riktigt varmt och gott! Även under natten kommer vindarna hålla sig lugna. Därav kommer förhoppningsvis morgondagen rapportering bli något innehållsrikare. Såvida internet fungerar…

 

 

 

Early Wednesday morning the trumpet from the military school woke us up. A beautiful morning signal, and when it’s get quiet the roaring by the lions takes over. Lina was very pleased to have got a good night's sleep. Now she couldn’t get hold on her abstinence of bird watching, and a trip to the ringing site to inspect the nets were done. Marcus talked happily about how nice it would be to go to the ringing site since it sometimes just is crowded with blutails and emberizor on the way there. Unfortunately, this was basically no birds at all. A few great tits were heard among the many magpies screams. Luckily, Lina was delighted by the appearance of some Black-faced buntings in our walking way.

After checking the nets, whom looked lonely and increasingly willing to catch birds, we took a trip to the rice fields. There had now started to arrive some Buff-bellied pipits that were flying around undisturbed over the rice fields.

 

 

After lunch we took a trip to the Jin Shan fields, whereupon it was discovered that it was locked! Who has locked it, and how do you get it unlocked?! Have never heard of that Jin shan fields are locked...

Anyway, we went probably not missing out on much since it was veeeery windy and it looked very empty of birds. A brief visit to the light house point, to make Lina familiar with the site, gave only a single blutetail. Yes, the wind left its mark and the top of the day was probably the Temminck’s Stint running around down on the beach along with the Kentish plovers.

 

Thursday was as well a bit of a disappointment, as the wind had been on quite hard during the night and it was expected as few birds as the Wednesday could offer. Last year's staff Andreas and Tom told us about that one could visit the Friendship hotel close to the Jin shan fields, as this was a very hot birding site. Unfortunately, the hotel had not opened for the season and the disappointment is illustrated in the figure above.

 

We took a walk to the park to check out the nets in a daily order. Even a visit to the park ponds was done. Even this year Marcus misunderstood what part of the park we had permission to, and we were abducted out by the guards. A long walk around the complex was our punishment. We were not sorry for it, since a Wryneck was detected next to these ponds.

 

During the afternoon the wind almost disappeared and it got really warm and comfy! Even during the night, the winds will keep calm. It will hopefully make tomorrows reporting to be slightly more comprehensive. If the internet works of course...

 

 

// Marcus


Internetstrul nr 2 (2013-04-17)

Marcus have some new problem with his internet. 

Det blev ju en trevlig dag tillslut! (2013-04-16)

Ja, biverkningarna kändes utav att det inte blev någon ringmärkning. Dock vaknade man strax innan klockan fem i vanlig ordning, men dagen gick lite långsammare och man saknade känslan utav fågel i handen. Men nu ska man inte klaga allt för mycket! En promenad till stranden under morgonen var mycket tillfredställande, med mängder utav kolymasnäppor, skärfläckor, gravänder m.m. Även flertalet mingmåsar observerades och en och annan rödbena, som fick en att känna sig som hemma i Sverige, flög omkring och lockade med sitt oroliga men ack så underbara lockläte.

 

 

 

 

En utav minst fem mingmåsar (Saundersilarus saundersi) som höll till på stranden under morgonen.

 

 

 

Kolymasnäppor (Calidris tenuirostris) är fortfarande mycket vanliga nere på stranden. 

 

 

 

En grupering med skärfläckor (Recurvirostra avosetta) som drar omkring nere vid havskanten. 

 

 

 

 

Strax efter lunch anlände Lina. Lina skall vara med och delta i utbildningen utav ringmärkare i två veckors tid, såvida denna blir av…

Under eftermiddagen togs ytterligare en sväng till stranden i förhoppning om att få se någon mingmås, då Lina aldrig sett denna art. Turen var med oss och en individ stod snällt och visade upp sig för oss. Inte nog med det så stod det nu en smärre flock med reliktmås längst ut på en sandö. En väldigt trevlig kväll som avslutades med kinesisk lektion utav vår kock.

 

 

 

Endast den långbente reliktmåsen (Ichthyaetus relictus) klarar av att stå kvar när tidvattnet kommer in i en väldig fart.

 

 

 

 

 

The side effects of not banding during the morning were quite obvious. Still a morning of sleep was not to talk about, and after waking up around five the rest of the morning went a little slower than usual and the lack of birds in the hand were a bit sad. But now you should not complain too much! A walk to the beach in the morning was very satisfying, with lots of great knots, avocets, common shelducks etc. Also a bunch of saunders’s gull was observed and the appearance of a redshank that made you feel like home in Sweden flew around and called with its worried but still wonderful call.

 

Shortly after lunch Lina arrived. Lina will be involved and participate in training bird banders for two weeks, if we get access to the bird banding station

 

The afternoon was a further turn to the sand flats in hopes of seeing some more of the saunders’s gull, since Lina had never seen this species. Luck was with us and an individual standing nicely and showed up for us. The sand flats did not just gave us the saunder’s, but did also contained a small flock of relict gull. A very pleasant afternoon and evening ended with a Chinese lesson with our chef.

 

 

// Marcus


Bra start, sorgligt slut...(2013-04-15)

Äntligen på nätet igen! China unicom uppdaterade (tydligen) sina nät, och höll därmed bland annat min anslutning nere. Därav uteblev gårdagens dagbok. Inget missat, då endast 18 fågel togs under morgonen och eftermiddagen inte bjöd på något annat än sandstorm. Men håll i hatten, för dagens dagbok innehåller både roliga och tråkiga nyheter.

 

 

En varm och go morgon! Man kände på sig vid nätuppsättningen att det skulle bli bra. Det kändes som att de morgonpigga blåstjärtarna nästan tjatade på en att få upp näten så att man kunde få proceduren gjord. Efter första rundan togs en hel del blåstjärtar och kungsfågelsångare men också en ängssparv! En söt liten hona som gestaltas på bild nedan.

 

 

 

Första rundans sköning! Ängssparv (Emberiza cioides).
 
 
 
 

I övrigt flöt det på i vanlig ordning med en och annan trevlig företeelse som årets första svarthakade buskskvätta. En sliten ung hona, som är i stort behov utav sommarruggning. Men det får vänta, först ska hon upp i norr o häcka. Allt har sin tid…

 

 

 

Svanken har alltid varit en favvis hos människor, så även på fåglar... Övergump på svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus stejnegeri).

 

 

En talgoxe satt och sjöng mycket flitigt i ett träd ovanför ett nät, och kanske var det han som lockade in de fem mandarinmesarna som satt i nätet under honom. Mandarinmesen, som förövrigt ser ut som en spexig svartmes, är en invasionsfågel som vi fångade mycket utav under förra våren, men även i år har det trillat in en och annan i näten.

 

 

 

En mandarinmes går in för attack mot nagelbanden (Pardaliparus venustulus).
 

 

 

 

Till dagens mycket tråkiga nyheter hör att vi fått besked om att ringmärkningen i Beidaihe läggs ner tillsvidare, till följd utav fågelinfluensan. Detta är självfallet något som är minst sagt tråkigt och upprörande, men vi förstår och samarbetar till fullo med SFAs oro för smittoriskerna. Vi kommer att ha daglig kontakt med ringmärkningscentralen och utav dem få reda på när vi kan fortgå vårt projekt. Förhoppningsvis inom en snar framtid. Bloggen kommer fortsatt att uppdateras i daglig ordning, men då inga rapporter utifrån ringmärkning utan fågellivet i allmänt från Beidaihe.

 

 

 

I skrivande stund sitter Lina på planet och anländer till Beidaihe under morgondagen. Vi ska göra det bästa situationen och försöka hålla humöret uppe, till vi kommer igång med märkningen igen!

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

66

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

32

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

6

MANDARINMES / YELLOW.BELLIED TIT / 黄腹山雀

5

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

2

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

2

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

1

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

1

KUNGSFÅGEL / GOLDCREST /戴菊

1

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STEJNEGER’S STONECHAT / 黑喉石䳭

1

ÄNGSSPARV / MEADOW BUNTING /三道眉草鹀

1

BERGFINK / BRAMBLING / 燕雀

1

Totalt / Total / 总数

121

 

 

 

Finally online again! China Unicom updated (apparently) their networks, and held the, including mine, internet connection down. That’s why yesterday's diary did not got published. Nothing important missed though, when only 18 birds were taken during the morning and afternoon, did not offer anything other than a minor sandstorm. But as we say in Swedish take a good grip in your hat for today's diary contains both funny and sad news.

 

 

A warm and great morning! It felt already at dawn that it would be fine. It felt like the early awoken bluetails almost nagged about me to bring up the nets quickly so that they could get the procedure done. After the first round it was a lot of blutetails and Pallas’s leafwarbler but also a meadow bunting! A cute little female who is portrayed in the image above. Otherwise the morning just flew by  in the usual way with one another nice feature as the first stonechat. A worn young female, who is in great need of complete summer moult. But she’ll have to wait, first of all she needs to get up in the north to breed. Everything has its time...

 

A Great Tit was singing very diligently in a tree above a net, and perhaps it was he who drew in the five Yellow-bellied tits whom sat in the net under him. The Yellow-bellied tit is an invasion bird that we caught a lot of during last spring, but this year some have also been caught.

 

In today's very sad news is that we have been told that ringing in Beidaihe will be closed down until further notice, due to the bird flu. This is obviously something that is to say the least disappointing and upsetting, but we understand and fully cooperate with the SFA's concerns about the contagion risks. We will have daily contact with the ringing center in Beijing and from them let now when we can proceed with our project. Hopefully in the near future…

 The blog will continue to be updated in the daily order, but more about the bird life in general in Beidaihe.

 

In the moment of writing, Lina sits on the plane and will arrive in Beidaihe tomorrow. We will do the best of the  situation and try to keep the spirit up, until we will start ringing again!

 

// Marcus


Internetstrul (2013-04-14)

Om det är någon som saknar Marcus fina dagboksinlägg (det gör jag), så kan jag berätta att det är internetstrul. Om jag gissar rätt jobbar Marcus för högtryck med att få igång sin kinesiska uppkoppling igen. Bo

Klar dag gav (röd)hätta under fångstmorgonen! (2013-04-13)

Den varma natten gav oss som väntat ett skönt inflöde utav flyttande fåglar. Kungsfågelsångarna var klart vanligast även idag. Årets första orientdvärguv ringmärktes, så även årets första taigasångare. Taigasångaren för övrigt plockades stolt utav mig och jag var mycket glad utav att få komma tillbaka till ringmärkarbordet med något lätt speciellt. Detta blev snabbt nedtryckt då Bo kom tillbaka från bortre näten, och hade med sig något mycket oväntat från näten. ”Jag har en lifer till dig här i påsen, och du kan ALDRIG gissa vad det är”, sade Bo. Mycket riktigt kunde jag inte gissa, trots åtskilliga försök på potentiella arter. Upp ur påsen plockades en rödhättad stjärtmes! Detta är en mycket ovanlig fågel här i norr, och om våra källor stämmer skall det vara första fyndet för regionen. En annars någorlunda vanlig häckfågel i sydöstra kina, som trivs på höga höjder och sällan flyttar långt. När den väl väljer att flytta ner från bergen, tar den gärna sällskap utav papegojnäbbara, så även idag. Det var väldigt många papegojnäbbar runt märkplatsen men ingen ville flyga in i näten, tur det, men den lille stjärtmesen tog turligt nog en sväng in i näten.

 

 

Vårens än så länge(och tillslut kanske hela vårens?) mest otippade fågel. Rödhättad stjärtmes (Aegithalos concinnus).

 

 

 

Rödhättade stjärtmesen (Aegithalos concinnus) håller gärna till med papegojnäbbar under sina korta migrationer. Så även denna dag.
 
 
 
Även om jag är förtjust i stjärtmesens stirriga blick (se bilderna ovan denna) måste jag säga att årets första orientdvärguv (Otus sunia) tar priset för vackrast ögon!
 
 

 

Vid de sista rundorna togs en pärlhalsduva. Den har suttit och sjungit vid de bortre näten under någon veckas tid, och äntligen valde den att hälsa på oss.

 

 

 

Eftermiddagen blev det tyvärr inte mycket utav, då hårda vindar(15m/s) och lätt regn härgade över staden. Men varför klaga efter denna fina dag!

 

Vi har ännu inte fått besked om när lärgrupperna kommer att anlända till Beidaihe, men förhoppningarna är dock höga och det lutar åt att de kommer i maj månads början.

Bosse lämnade Beidaihe strax efter lunch. Mycket ångest kändes i luften, men vetskapen om att han snart skall återvända lättade hans känslor.

Han avlöses utav Lina Jansson som anländer under tisdagen. Så det blir väl o duscha o byta strumpor snart igen…

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

24

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

8

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

7

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

3

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

1

TALGOXE / GREAT TIT / 大山雀

1

RÖDHÄTTAD STJÄRTMES / BLACK-THROATED TIT / 红头长尾山雀

1

PÄRLHALSDUVA / SPOTTED DOVE / 珠颈斑鸠

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

1

PILFINK / TREE SPARROW / 麻雀

1

Totalt / Total / 总数

49

 
 
 
 
 

The warm night gave us, as expected, a nice influx of migratory birds. Pallas’s leaf warbler were clearly the most common bird even today. The first Oriental scops owl was ringed, so even the first Yellow-browed Warbler. The Yellow-browed Warbler also picked proudly by me and I was very happy to come back to ringing-site with something slightly special. This quickly became forgotten when Bo came back from the “Corner-base”, and brought something very unexpected from the nets. "I have a lifer for you here in the bag, and you can NEVER guess what it is," said Bo. Indeed, I could not guess, despite several attempts of potential species. Up from the bag was picked a Black-throated tit! This is a very rare bird here in the north, and if our sources is correct, it must be the first record for the region. It’s an fairly common bird breeding in southeastern China, which prefer high altitudes and rarely move far. Once choosing to move down from the mountains, it gladly joins the parrotbills, so even today. There were many parrotbills around the base but no one wanted to fly into the nets, lucky for us, but the Black-throated tit luckily took a turn into the networks.

 

The afternoon was unfortunately not much to talk about, when strong winds (15m / s) and light rain were hanging above the city. But why complain after this fine day!

 

We have not been told when the teaching groups will arrive at Beidaihe, but hopes are high and it looks as they will be in the beginning of May.

Bo left Beidaihe just after lunch. The feeling of anxiety was felt in the air, but the knowledge that he will soon return eased his feelings.

He will be exchanged in the team by Lina Jansson, that will arrive on Tuesday. So it’s probably time to shower and change socks again…

 

 

// Marcus


Wuey en wedig KFS morgon! (2013-04-12)

Då jag är svensk ska jag väl i vanlig ordning kommentera vädret. Det var kallt under morgonen, men en helt klar himmel gav oss aningar om att det kunde bli en varm och intressant dag. Det blev det! Vid halv nio var näten torra och fina och kungsfågelsångarna började trilla in. Det fortsatte de med hela vägen in i mål, lunch, och det blev en kalasdag! Utöver de hela 58 kungsfågelsångarna togs ett och annat trevligt som dvärgsävsparv och talgoxe...

 

I denna värme är ju en promenad alldeles förträfflig. Det kan dock nämnas att det är en väldig skillnad på att gå omkring i parken, och att gå nere vid havet. Blåsten som kylts ner utav det kalla Bohai skär som knivar genom jackan. Nu börjar det dock bli så spännande nere på stranden att det är det värt! Enorma mängder skrattmås står och håller ställningar nere på stranden. Än så länge är det dock ingen större ansamling med vadare, men en och annan orientspov tillsammans med styltlöpare tävlar om vem som når högst på sina spiror. Svartbente strandpiparen är inte med i den tävlingen utav förklarliga skäl, men det är den klart vanligaste vadararen på stranden och den börjar nu ses i stora ansamlingar.

 

 

 

Strandens riktiga bjässe Orientspov (Numenius madagascariensis) ute på en flygtur. Intressant latinskt namn för övrigt...

 

 

 

Är man hungrig nog så letar man med hela huvet under vattnet. Styltlöpare (Himantopus himantopus).

 

 

 

 

 

Kvällens nätuppsättning kan lätt klassificeras som den klart varmaste nätuppsättningen. Strax under 10 grader Celsius gjorde att man nästan, men bara nästan, ville ta av sig ett par plagg.

Morgondagen måste bli bra! Varmt och fint väder långt söder ut borde vara ett optimalt läge för de sträckande fåglarna. Det återstår att se!

 

 

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

58

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

6

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

4

TALGOXE / GREAT TIT /大山雀

2

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

1

BERGFINK / BRAMBLING / 燕雀

1

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REED BUNTING / 苇鹀

1

Totalt / Total / 总数

74

 

 

Since I am Swedish I will as usual make a comment on the weather. It was cold in the morning, but a completely clear sky gave us a glimpse that it could be a warm and interesting day. So it was! At half past eight the nets were dry and fine and the Pallas’s leaf warblers started to fall into the nets. It continued all the way to lunch, and it became a grrrreat day! In addition to the 58 Pallas’s leaf warblers were one or two birds such as Pallas’s reed bunting and some Great tits...

In this warmth a walk is just excellent. It should be mentioned that there is a vast difference between walking around in the park, and walk by the sea. The wind that cooled out of the cold Bohai cut like knives through the jacket. Now it begins, however, be so exciting on the sand flats that it's worth it! Huge amounts gull stands on the beach and seems to have everything under control, even the Chinese tourists. So far, however, no significant accumulation of waders, but some Far-eastern curlews together with Black-winged stilts are competing whom is reaching the highest on their spiers. The Kentish plover is not in the race, for obvious reasons, but it is by far the most common wader bird on the sand flats and it starts now be seen in large aggregations.

 

This evening can easily be classified as clearly the warmest night so far. Just below 10 degrees Celsius made us almost, but only almost, to want to take off a few garments.

Tomorrow should be good! Hot and nice weather far south should be an optimum position for the birds to migrate. We’ll se!

 

 

// Marcus


Dåligt inflöde, men rubin! (2013-04-11)

Vacker och varm morgon! Detta borde bli bra var känslan. Känslan stärktes när näst intill 20 fåglar fångades på första rundan. Sen sprang liksom fångstdagen rakt in i väggen, och det blev inte så mycket mer fågel. Det kan även nämnas att de senaste dagarna har varit allmänt dåligt inflöde utav fågel, men förhoppningsvis och minst sagt troligtvist så kommer våren igång på allvar ju mer vi närmar oss maj. Men det är dumt att klaga när årets första rubinnäktergal trillar in i näten. En sköning som presenteras på bild intill Beidaihe fågelstations nya dekal.

 

 

 

Årets första rubinnäktergal (Luscinia calliope) intill den nya dekalen. Konstnär: Hans Larsson

 

 

 

Även gamla bettan blev upphottad med en dekal. Kan vara hetaste mopeden i kina!(?)

 

 

 

I flodmynningen kan man dock märka av en släng utav inflöde, då flertalet rostgumpade svalor kommit in under de senaste dagarna. Men på topp över observationer i fält under dagen ligger på en delad första plats ett mandarinands par och en årta hane. Samtliga höll till i flodmynningen. 

 

En utav de väldigt många rostgumpsvalorna (Cecropis daurica) som håller till vid flodmynningen.
 
 
 
En silkeshäger (Egretta garzetta) kryssar i vassen vid utloppet.

 

 

Under nätuppsättning på kvällen var det väldigt kallt, och i lägenheten i skrivande stund kan man inte hävda att det är någon värme. Jag antar att många svenskar klagar över den fördröjda vintern, men om man ska leka vem som har det värst vill jag endast poängtera att vi som tidigare nämnt inte har någon värme i elementen längre…

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

14

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

8

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

7

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

Totalt / Total / 总数

32

 

 

 

Beautiful and warm morning! This should be good, was the feeling. The feeling got confirmed when almost 20 birds were captured in the first round. Then it kind of just ran straight into a wall, and there was not to many birds after that. It may also be mentioned that in recent days has been generally poor inflow with migrating birds, but hopefully, and to say the least the spring will set off in earnest, the more we approach May. But it's silly to complain when the first Siberian rubythroat was captured during the morning. The picture at the top is the ruby together with Beidaihe Bird Observatorys new decal.

 

The estuary, though, do actually shows a slight inflow with birds, as many Red-rumped swallows have arrived in the recent days. But on top of the observations in the field during the day is in a tie for first place, with a couple of Mandarin duck and a male Garganey. All were staying in the estuary.

 

At night it was very cold, and in the apartment, in the moment of writing this, it would be an exaggeration if I said it is warm in here. I guess many Swedes complain about the long winter, but if we're going to play who has the worst situation, I would only point out that we, as mentioned earlier, have no heat in the elements any longer...

 

 

 

// Marcus


Problem med internet men bra dag (2013-04-10)

We have some problem with our internet connection, but hopefully we will have better connection tomorrow. But still we can show a picture of todays Saunders's Gull (Chroicocephalus saundersi).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// Marcus
 

En gnutta kontrast från gårdagen (2013-03-09)

Man skulle kunna säga att denna dag var direkt tvärt emot gårdagens upplägg. Igår var det en helt otroligt spännande förmiddag, med stor variation i näten med till och med riktigt ovanliga fåglar. Däremot så var eftermiddagen inte värd att nämnas för fem öre! I dag var läget som nämnt något helt annat. Förmiddagen var otroligt seg. För er som tvivlar, så hänvisar jag till dagssumeringen. Till och med kungsfågelsångarna och blåstjärtarna svek oss i stort sett. Däremot var eftermiddagen en trevlig företeelse då ett par nya arter, för året, visade upp sig på Jin shan fields. Ett par gråryggade trastar tillsammans med en gråhalsad trast flög omkring och förde oväsen. Ett oväsen som dock uppskattas utav oss fågelskådare. Ett par svarthakade buskskvättor satt på högt belägna grässtrån i mitten utav fältet. Där fanns även en och annan dvärgsävsparv, och fortfarande kunde man se två stycken sibiriska järnsparvar. Dessutom så var det varmt och skönt från lunch och fram under eftermiddagen.

 

 

 

En utav snyggingarna från Jin Shan fields. Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus stejnegeri)
 
 
 

Wang Jingbo visar hur man äter på kinesiskt vis :)

 

Under kvällen sträckte det åter igen rördrommar. Denna gång var det rekordmånga, och vi kunde notera upp emot cirka 10 styck. Frågan är hur många som rör sig totalt under natten?!

 

 

 

En utav de många rördrommarna som flög över ringmärkningsplatsen under kvällen. 
 
 
 
Alla de natthägrar (Nycticorax nycticorax) som rör sig nattetid är inte att förglömma!
 
 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

9

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

7

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

2

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

2

Totalt / Total / 总数

20

 
 
 
 
 

One could say that this day was an opposite of yesterday's structure. Yesterday was an incredibly exciting morning, with great variety in the nets with even some really rare birds. However, last day afternoon was not worth mentioning at all! This morning, however was incredibly boring. For those of you who doubt, I refer to the summary of the day above. Even the pallas’s leaf warbler and the bluetails betrayed us. In contrast from yesterday, the afternoon was pretty good with a couple of new species for the year, that showed up at Jin Shan fields. A couple grey-backed thrushes together with an eyebrowed thrush flew around and made noises. A noise which, after all, is appreciated by us birdwatchers. A couple of stonechats sat on the high grass in the middle of the field. There was also some pallas’s reed bunting, and still there were seen two Siberian accentors. Another mentionable notice from the day was that it was  nice and warm from the lunch and the afternoon.

 

 

During the evening migrating bitterns were seen again. This time it was a record, and we could count up to approximately 10 of them. The question is how many moves in total during the night?!

 

 

// Marcus


Brunt, trist(is) och så lite rart besök i näten (2013-04-08)

Utöver rubrikens lätt uttjatade och torra ordvits, så innehåller denna dagbok mycket intressanta företelser!

Hela morgonen flöt på i ett skönt tempo, med lagom mycket fågel i varje runda. Trevliga inslag i form utav dvärgsävsparvar och årets första brunsångare gladde oss. Men det var inte fören sista rundan, då ytterligare ett nät skulle sättas upp, som det började hända grejer. Material till det nya nätet i form utav stolpar och snören samlades ihop, och det bar iväg mot den nya nätplatsen. Det kändes lika bra att låta näten stå uppe och samla in det sista i markerna tills det att vi fått upp näten, men redan på väg mot den nya nätplatsen så upptäcktes något grått borta i ett utav näten. Undrandes vad detta kunde vara för något spännande(det är alltid spännande med grå fåglar, oavsett vart man är i världen…) joggade vi fram och ut ur näten plockades en gransångare!! En riktigt grå och fantastiskt snygg typ, som självfallet tillhör rasen tristis. Fort sprang vi bort med den trevliga fångsten till Sveriges egen gransångarkung, Bosse, som blev helt lyriskt över det ovanliga fyndet. Det var nämligen andra fyndet för Beidaihe, och förståss något att bli glad över. Men dagen tar inte slut vid gransångaren! Nätrundan fortsatte och vid ett utav näten som står väldigt nära vassen hängde ytterligare något annorlunda och intressant. Redan på avstånd kunde det lätt avgöras att det var en buskskvätta, men det var något som var lurt med den! Snabbt ur näten och fort ner i påsen, för färd mot ringmärkarbordet. Där kunde det konstateras att det var en långstjärtad och stor buskskvätta som satt i vår hand. Ett ungt och honfärgat plyte, som till vår förvåning visade sig vara en grå buskskvätta! Chocken efter tristisen hade ännu inte lagt sig, och här stod man nu med ytterligare en ovanlig fågel. Den grå buskskvättan är en vanlig häckfågel i sydöstra Kina, men letar sig mycket sällan upp så pass norr ut som till Beidaihe.

Helt fantastisk dag som summeras i lite bilder nedan.

 

 

 

 

Va tycks som när den bjuder på en gärdsmygs-pose? Grå buskskvätta (Saxicola ferreus),

 

 

 

Eller en liten ”högstadie-pose” när den tittar bort från kameran. Men notera främst den långa stjärten!

 

 

 

 

Grått ska're va! (Phylloscopus collybita tristis). Andra fyndet för Beidiahe!!

 

 

 

 

Till och med gamle Bo blev exalterad över dagens fångst! 

 

 

 

Det är tyvärr lätt att glömma bort årets första brunsångare när man fångat så mycket annat trevligt! Men ack så skön denna krabat är. Brunsångare (Phylloscopus fuscatus).
 
 
 
 
Måste även bjuda på en bild utav denna skönhet. Fantastiskt vacker, men ivrig som få och mycket besvärlig att fotografera. Dvärgsävsparv (Emberiza pallasi).
 

 

Under eftermiddagen lugnade sig äntligen dagens hårda vindar ned, och det blev en varm och mysig kväll. Återigen så sträckte ett par rördrommar under nätuppsättning strax efter skymning. Minst sagt en bra avslutning på denna dag!

 

På tal om varm kväll så kan vi berätta att även Beidaihe stad tyckte att det var en varm kväll och har valt att stänga av centralvärmen. Därav väntas nu ett par kalla nätter. Blir nog att krypa extra nära Bo inatt…

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

14

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

14

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REED BUNTING / 苇鹀

3

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

3

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

2

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING /灰头鹀

1

GRANSÅNGARE / CHIFFCHAFF / 叽咋柳莺

1

GRÅ BUSKSKVÄTTA / GREY BUSHCHAT / 灰林䳭

1

Totalt / Total / 总数

42

 
 
 
 

 

The whole morning just flew by in a good speed and balance, with just the right ammont of birds in each round. Many different species but also real good one like pallas’s bunting and the first dusky warbler for this year. But it was not until the last round, when another net were supposed to be put up when things started to happen. While preparing for the new net, we felt that it probably was a good idea to let the nets stay up and collect the last of the birds until we got up the net. But already on our way to the new net place it was discovered something gray hanging in the net. Wondering what this could be to kind of an exciting bird (it's always exciting with gray birds, no matter where you are in the world...) we ran to the net and picked out a Chiffchaff! A really gray and fantastically good looking type, which obviously belongs to the subspecies tristis. Soon we ran away with the nice catch to Sweden's own Chiffchaff king, Bosse, who became quite lyrical about the unusual discovery. For it was the second discovery of Beidaihe, and of course something to be happy about. But the day does not end at the Chiffchaff! The round continued and at one of the nets, which are very close to the reeds, it hanged another interesting bird. Even from a distance it could easily be determined that it was a Saxicola, but there was something strange about it! Quickly it was picked out of the nets and put into the bag, for transportation to the bander table. There, it was found that there was a long-tailed and  quite big Saxicola that we had in our hand. A young female, which to our surprise turned out to be a Grey bushchat! Still in a shock after the Chiffchaff, we now held in another rare bird.

This is a common bird that’s breeding in southeastern China, but are very rarely seen up here in the north.

 

During the afternoon the winds finally calmed down, and there was a warm and cozy evening. Again, a few bitterns were migrating over our heads just after dusk. To say the least a good ending to this day!

  

 

Speaking of warm evening we can tell you that even the city of Beidaihe thought it was a warm evening and have chosen to turn off the central heating. It is now to expect a couple of cold nights. Well I guess I have to spone up extra close to Bo tonight...

 

// Marcus


Vart tog fåglarna vägen? (2013-04-07)

Typiskt när man börjat vänja sig med hyfsat milda mornar och varma dagar, att det skulle bli ett totalt omslag och bli göör kallt på morgonen. Även denna morgonen drabbades vi utav lågtrycket söderut och det blev en lugn morgon. Nu börjar vi bli lätt bortskämda och gnäller när man endast tar fyra arter. Däremot blev det årsbästa för kungsfågelsångare med hela 22 individer. Alltid något att glädjas åt, även om summan kommer att kännas tämligen banal om ett par veckor.

Runtomkring märkplatsen var det inte helt dött, även om det måste beskrivas som en gnutta fågeltomt. Här och var hördes dvärgsparvar och videsparvar som tickade i kapp. För att visa vad denna dag ägnades åt, bjuder vi på lite dvärgsparvsbilder.

 

 

 

Tänk denna hane med lite smör på!

 

 

Eller att få hänga upp och ner med den här typen! (fotot är ett montage och fågeln är ej upp och ner vid fototillfället)

 

 

Blir förövrigt sugen på choklad när jag ser den bruna färgen...

 

Fram emot lunch kom Lu Jun, ringmärkningscentralen i Beijings högsta chef. Utöver att studera den fina fågelstationen, så åt vi lunch tillsammans och planerade de kommande lärgruppernas utformning och ankomst.

 

Under eftermiddagen gjordes ett desperat försök att se några fåglar i det allt för fågeltomma Beidiahe. Följande konstaterades: risfältet i parken -> tomt, stranden -> enstaka skrattmås och svartbenta strand, Jin-shan fields -> total tomt, Light house point -> inte så tomt, men mest knipor och skrattmås. På vägen hem från Light-house point beskådades dock en större tofsmajna. En förrymd burfågel som numera häckar i norra Kina.

I mörkret, vid nätuppsättning, rörde det sig en hel del natthägrar vilka slutförde skådarabstinensen för dagen och man kan nu sova lugnt.

 

 

För övrigt gjordes denna notering vid Light house point: gå ej ut på en sten-ö med stövlar och dessutom stolt tänka "det var nära att vattnet gick in över kanten", precis innan det att tidvattnet börjar komma in. Det är en direkt dålig idé...

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

22

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

18

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

5

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

2

Totalt / Total / 总数

47

 

 

 

How typically, when you started to get used to the fairly mild mornings and warm days, it would be a total back step and be unnecessarily cold in the morning. Also this morning we were punished by the low pressure to the south and it was a quiet morning. Now one can say other then that we get easily spoiled here and start whining when we only take four species. However, the seasonal best day for Pallas’s leaf warbler with 22 individuals. Always something to be happy about, even if the sum will feel fairly interesting in a few weeks.

Around marking the place was not completely dead, though it must be described as a bit of empty. Here and there were heard little buntings and rustic buntings whom were in a ticking competition. To show what this day was dedicated, we offer some little buntings images.

 

 

Towards lunch Lu Jun, the manager for the NBBC in Beijing's, came by for a visit. Except from overhaul the fine bird observatory, we ate lunch together and planned the next teaching classes contexture and arrival.

 

The afternoon was a desperate attempt to see some birds in a bird empty Beidiahe. The following was found: the rice field in the park -> empty, beach -> some gulls and Kentish plovers, Jin-shan fields -> completely empty, Light house point -> not so empty, but most gulls and glodeneyes. On the way home from light house point it was seen a crested myna. It’s an escaped cage bird who now breeds in northern China.

 

In the dark, when the nets were put up, a lot of black crowned night-heron were seen which satisfied the abstinence for the day and we can now sleep peacefully.

 

 

Note to yourself from Light house point: Don't go out on a stone island just before the tide comes. It's considered as a bad idea...

 

 

// Marcus


Bull väder i söder gav rosthuvad! (2013-04-06)

Lågtrycket som gjorde gården till en grå och regnig dag drog söder ut och det blev en mycket vacker vårdag här. Dessvärre lade sig lågtrycket över Shandong som ligger ca 40 mil söder om Beidaihe. Detta gjorde det väldigt olämpligt för fåglarna att sträcka ut över Bohaibukten mot Hebei(provincen som Beidaihe ligger i), vilket gjorde det till en tämligen fågeltom morgon. Men helt tomt var det inte och bland annat en rosthuvad törnskata fångades. Som svensk ringmärkare tänker man att det känns väldigt tidigt med törnskata i början utav april. När det gäller rosthuvad törnskata så är de mycket tidigare än sina släktingar brun törnskata. Men de kan bitas båda två! På bilden nedan har Bosses fingrar ännu inte börjat att blöda…

 

 

Rosthuvad törnskata har en tendens till att ge tanken "nämmen oj en sån fin fågel den måste jag klappa". Det är ungefär lika dum idé som att klappa en rabieshund... 

 

Vi fick besök utav Steven Bale, en britt som bor i Beijing, som tyckte det var trevligt med de blåstjärtar som plockades in under rundan.

 

Under eftermiddagen blev en tur in till Qinhuangdao ett måste, då undertecknads internet lagt av på heltid (återigen blåst utav kineser). Vi passade även på att skaffa nya batterier till en utav mopederna. Inne i stora staden(en utav kinas 47 städer med mer än 2 000 000 invånare) var det varmt och skönt, tillskillnad från Beidaihe som kyls ned kraftigt utav havet. Väl hemma var glädjen stor över det införskaffade internet, dessvärre ville Bosses inte starta när han skulle ta sig ut på nätet under kvällen. En gnutta tragikomiskt när vi precis varit i stan för att fixa just ett utav våra modem.

Efter det att solen gått ner och mörkret krupit fram, togs näten upp. Mitt under nätuppsättningen hördes ett mäktigt läte. Det visade sig vara en rördrom som gjorde ifrån sig sitt sträckläte när den passerade strax över våra huvuden.

 

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

6

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

2

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

2

RÖDTRAST / NAUMANN’S THRUSH / 斑鸫

1

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

1

KUNGSFÅGEL / GOLDCREST / 戴菊

1

BERGFINK / BRAMBLING / 燕雀

1

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

1

ROSTHUVAD TÖRNSKATA / BULL-HEADED SHRIKE /

1

Totalt / Total / 总数

16

 

 

 

 

 

The low pressure that made yesterday into a gray and rainy day drew south and it became a beautiful spring day here. Unfortunately, the low pressure lay over Shandong, located about 400km south of Beidaihe. This made it very unsuitable for the birds to migrate over Bohai towards Hebei (the province that Beidaihe is in), and made it a fairly bird empty morning. But completely empty, it was not, and including a Bull-headed shrike and some Pallas’s buntings around the site. As a Swedish ringer you think that it feels very early with a shrike in the early april. When it comes to Bull-headed shrike, they are much earlier than their relatives brown shrike. But they can bite both of them! The image below is when Bo’s fingers have not yet begun to bleed...

We had a visit from Steven Bale, a Englishman whom lives in Beijing, who thought it was nice looking at the Red-flanked bluetail who was picked during the round.

 

The afternoon a tour in Qinhuangdao was a must, as the undersigned's internet did not work any longer (again busted by the Chinese). We also took the opportunity to get new batteries for one of the mopeds. Inside the big city (one of kinase 47 cities with more than 2 million inhabitants), it was nice and warm, unlike Beidaihe that is cooled down substantially out of the sea. Back home was great joy over the working internet, unfortunately, did Bo’s not start when he tried to get out on the internet during the evening. A bit of tragicomic when we just been in town to fix one of our modems.

After the sun has set and darkness came closer, we took up the networks. In meantime of the putting up nets it was heard a mighty sound. It turned out to be a bittern that called as it passed just over our heads.

 

// Marcus


Regn och blä...(2013-04-05)

Som väntat blev det regn och tråkväder. Detta firades med en sovmorgon! Åtminstone utav undertecknad medans Bo var alldeles för inställd på 0500h och därmed vaknade vid det klockslaget. Regnet höll i sig fram till lunch men därefter gick det ej att stå emot en tur ute i det grå, men ändock regnfria vädret. I flodmynningen jagade en duvhök omkring och skrämde runt på smådoppingar, gräsänder, fläcknäbbsänder m.m. I samtid med dramatiken i flodmynningen, satt en långstjärtad rosenfink och lockade för sig själv som om det regnade…

 

 

Ett gäng fläcknäbbsänder (Anas poecilorhyncha zonorhyncha) flyr undan från duvhöken.

 

Nere på stranden går det nu en hel del kolymasnäppor, varav vissa kan ses med en liten gul flagga kring ena benet. Dessa individer är ringmärkta i västra Australien. Mycket häftigt!

 

 

Kolymasnäppan (Calidris tenuirostris) till vänster är ringmärkt i Australien!

 

 

Än så länge verkar det som att nyheterna inte nått Sverige, åtminstone inte i någon större utsträckning, att flera fall utav fågelinfluensa påträffats i området kring Shanghai i Kinas sydöstra hörn. Detta har gjort att kinesiska myndigheter vidtagit snabba åtgärder, innan de fått kontroll och lyckats lokalisera spridningsriskens omfång. Därav har de inplanerade lärgrupperna som skulle komma till Beidaihe, med folk från bland annat just Shanghai, tillsvidare skjutits till framtiden. Detta är självfallet mycket tråkigt då efterfrågan om att få komma till oss i Beidaihe och få delta i utbildning varit mycket stor. Vi hoppas och tror dock på att myndigheterna lyckas få kontroll över situationen, därmed att lärgrupperna får komma till Beidaihe för utbildning. Under tiden kommer vi att arbeta med att utbilda de lokala ringmärkarna och fortsätta samla in material till arbetet kring utbildningsmaterial.

 

 

As expected, there was rain and boring weather. This was celebrated with a morning of sleep! At least  for me, while Bo’s inner watch were set to 0500h and woke up at that time. The rain persisted until lunch but then it was impossible to resist a trip out in the gray, but still rain-free weather. In the estuary there was a goshawk chasing around and scared the Little Grebs, Mallards, Spot-billed ducks etc. In contemporary with the drama in the estuary, there was a Long-tailed Rosefinch whom were calling by himself as if it just rained...

Down on the beach, it is now a lot of Great knots, some of which can be seen with a small yellow flag on one of the legs. These individuals are ringed in Western Australia. Very cool!

 

So far it seems that the news has not reached Sweden, at least not to any great extent, that the number of cases out of bird flu has been found in the area around Shanghai in China's southeastern corner. This has made the Chinese authorities to move quickly, before they gain control and managed to locate the risk for spreading. Hence, the planned groups that would come to Beidaihe, including people from just Shanghai, will be postponed to the future. This is obviously very sad when the demand to come to us in Beidaihe to participate in the educations has been very high. We hope and believe, however, that the authorities manage to get control of the situation, thus the groups gets to Beidaihe for education. In the meantime, we will work to educate the local ringers and continue to gather material for education material. 

 

 

// Marcus


Kall morgon, kul fångst, kall kväll. (2013-04-04)

När man kommer upp på morgonen och tittar ut genom fönstret, så skaffar man sig snabbt en uppfattning huruvida det kommer att bli en god fångstdag eller inte. I Beidaihe är det väldigt svårt att förutse om det kommer att bli bra eller dåligt i fångsten, såvida regnet inte väller ner förstås. Denna morgon var blåsig och kall, och det kändes inte alls som att det skulle trilla in några fåglar i näten. Men ack så fel man hade, igen. En klart godkänd dag med 49 nymärkningar, plus ex antal kontroller utav papegojnäbbarna…

Utöver de 31 blåstjärtarna som ringmärktes, så fångades även årets första kinesiska bulbyl och två gråhuvade sparvar. Bulbyler märks väldigt tydligt när den anlänt på våren, då de är väldigt högljuda i sina lockläten och sånger. Därav är det lätt att konstatera att flertalet bulbyler ankommit idag, då en och annan hörs på sina håll i parken.

 

 

Kinesisk bulbyl (Pycnonotus sinensis). Lugn och fin för en gångs skull...

 

 

 

Kungsfiskare eller blåstjärt? Det är frågan... :)

 

Vid flodmynningen flög ett gäng med ladusvalor, som troligen anlänt under dagen eller gårdagen. Även en ensam sibirisk piplärka höll till på samma lokal. Det vill nog inte dröja länge innan det är just sibiriska piplärkans lockläte som är ett utav de vanligaste man hör i fält.

 

Kvällen blev mycket kall och ruggig och vi förbereder oss på morgondagens dåliga väder. Utlovat regn och hårda vindar kommer troligen att omöjliggöra fångsten, men det är ju alltid trevligt med inomhusdagar…

 

Vi vill för övrigt hälsa vår hus-kungsfiskare välkommen tillbaka och bjuder gärna in dig på en nätrunda, eller två…eller tre....

 

 

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

31

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

8

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

2

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING /灰头鹀

2

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

2

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE / 红嘴蓝鹊

1

KINESISK BULBYL / LIGHT-VENTED BULBUL /白頭鵯

1

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

1

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

Totalt / Total / 总数

49

 

 

 

 

When you get up in the morning and look out the window, you try to get a quick idea whether it will be a good day of ringing or not. In Beidaihe it is very difficult to predict whether it will be good or bad in the catch, unless the rain is not pouring down of course. This morning was windy and cold, and it did not feel like it would be any birds in the nets. But oh, so wrong this was, again... A good day indeed  with 49 ringed birds plus as number of recoveries of parrotbills...

In addition to the 31 bluetails which was ringed it was also caught this spring’s first Light-vented bulbul and two Black-faced buntings. Bulbuls are very easy to notice when they arrive in the spring, since they are very loud in their calls and singing. Hence it is easy to conclude that many bulbuls arrived today, when one or another heard in different parts of the park.

At the rivers outlet it flew a bunch of barn swallows, which probably arrived during the day or yesterday. Even a lonely Olive-backed pipit held in the same site. It will probably not be long before it is just the Olive-backed pipits calls that is one of the most common you could hear in field.

 

The evening was very windy and a bit nippy, and we are preparing for tomorrow's bad weather. Promised rain and strong winds are likely to make it impossible to catch any birds, but it's always nice with an indoor day...

 

We would also like to greet our "house-kingfisher" welcome back, and happily invite you in on a net round, or two ... or three ....


Årets sista sibiriska järnsparv? (2013-04-03)

Det tog inte lång tid fören kungsfågelsångaren blev den vanligaste fågeln i fångsten på dagssummeringarna. I år har den anlänt något tidigare än förra året, då de första ringmärktes den sjunde april. I år har (eller ska man säga under gårdagen och idag?) än så länge 25 individer ringmärkts, och ännu har man inte tröttnat på arten. Men det finns gott om tid för det…

En annan art som under våren fångats i flertal, om man jämför med förra vårens enda individ, är dvärgsävsparven. Två hanar fångades under dagen, varav den ena var en redig snygging!

 

 

Dagens snygging: dvärgsävsparv (Emberiza pallasi).

 

Säsongens troligt sista sibiriska järnsparv fångades till vår lycka, då det är en fågel som är svårt att få nog utav.

Under kvällen var det mycket rörelse på härfågel, vilket gjorde att det kliade i ringmärkarfingrarna. Men som man brukar säga: att den som väntar på något gott, den blir aldrig fet…

 

 

En utav alla de härfåglarna (Upupa epops) som trillat in under de senaste dagarna. 
 
 
 

Nu börjar även natthägrarna komma på allvar och det är för härligt att vandra omkring i mörkret och höra deras häftiga läte som skär igenom den tysta natten.

 

 

Den svenska delen utav personalen som arbetar under våren. Eller som kineserna kallar dem: ”Gangstaz of Beidaihe”. (Från vänster Marcus Danielsson, Ottenby fågelstation och Bo Petersson Bingsmarken fågelstation)

 

 

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

18

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

7

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

4

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

4

BERGFINK / BRAMBLING / 燕雀

3

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

3

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REED BUNTING / 苇鹀

2

SIBIRISK JÄRNSPARV / SIBERIAN ACCENTOR / 棕眉山岩鹨

1

TALGOXE / GREAT TIT /大山雀

1

Totalt / Total / 总数

43

 

 

 

 

It did not take long for the Pallas’s leaf warbler to become the most common bird in the day summations. This year it arrived slightly earlier than last year, when the first was ringed April 7. This year (or should I say yesterday and today?) so far 25 individuals have been ringed, and still we have not got tired of the species. But there's plenty of time for that...

Another species that have been captured in several to the number, compared to last spring's single individual, is the Pallas’s reed bunting. Two males were captured, one of which was a real beauty!

Seasons most likely last Siberian accentor was captured, and it was to our happiness since it is a bird that is hard to get enough of.

During the evening there was a lot of movement on the hoopoes, which made us dream about a real fun bird to capture. But as they say in Sweden: those who are waiting for something good, never waits to long (or get fat for that mather)

Now the Black-crowned night herons have become more and more common and it is wonderful to wander around in the dark and hear their heavy sound that cuts through the silent night.

 

 

// Marcus

 


Värme(gött), KFS, Jin shan fields och Light house point! (2013-04-02)

Äntligen lite värme! Under dagen kom onekligen våren till Beidaihe! Fjärilar och vi själva flög omkring i Beidaihe utav lycka över den vackra dagen. Vid nätuppsättning var det dock kallt, och man fick försiktigt ta bort frosten för att kunna öppna de frusna näten. Redan efter första rundan togs årets första kungsfågelsångare. Den fick snart följeslagare och totalt fångades sju stycken, vilket gav den en stark tredjeplats på dagens topplacering i antalet ringmärkta fåglar. I övrigt en klart godkänd dag med över 40 fågel under morgonpasset.

 

 

 

Årets första kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) i fångsten. Den tog inte lång tid på sig att hoppa in på dagens topp tre!

 

 

Efter lunch tog manskapet en tur till Jin Shan Fields och Light house point. Vid Jin Shan var det full rulle på rödstjärtar och sädesärlor. Rödtrastar och bruntrastar flög omkring i flertalet. Mest nämnvärt var förståss att det hoppade runt två sibiriska järnsparvar och en dvärgsävsparv i buskagen. Lite utav ett drömscenario på hemmafronten att få sparka i en buske, och ur den kommer en dvärgsävsparv och en sibirisk järnsparv. Här är det vardag…

 

 

 

 Dvärgsävsparv (Emberiza pallasi) spanar ut över Jin Shan fields.

 

Vid lighthouse point var det lugnt med en och annan härfågel som belägrade pointen. Men vid fiskehamnen var det full rulle på fiskemarknaden. Lokala fiskare sorterar fiskar och skaldjur ur sina nät, och man kan lätt få tag på några utav havets läckerbitar för en smärre fickpeng.

 

 

 

Lokala fiskare sorterar dagens fångst

 

Under kvällen sattes näten upp med förhoppning utav det inflöde som skedde vid ljusets sista timma. Ett par fåglar togs in och ringmärktes i lägenheten, tillsammans med kinesiska entusiaster.

 

 

 

Undertecknad ringmärker en videsparv (emberiza rustica) tillsammans med en kinesisk entusiast.

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

21

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

11

KUNGSFÅGELSÅNGARE / Pallas's Leaf Warbler / 黄腰柳莺

7

ROSENPAPEGOJNÄBB / VINOUS-THROATED PARROTBILL / 棕头鸦雀

4

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

3

RÖDTRAST / NAUMANN’S THRUSH / 斑鸫

1

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

1

Totalt / Total / 总数

48

 

 

 

 

Finally some heat! During the day finally the spring came to Beidaihe! Butterflies, and ourselves, were flying around in Beidaihe of luck for the beautiful day. At dawn, it was cold, and you had to carefully remove the frost to open the frozen nets. Already after the first round was the first Pallas’s leaf warbler. It soon got some friends in the nets and in total it was captured seven of them, which gave it a strong third place in today's top ranking in the number of ringed birds. Otherwise a clearly good day with over 40 birds during the morning session.

 

After lunch, the crew took a trip to Jin Shan Fields and the Light house point. At  Jin Shan it was a lot of redstarts and wagtails. Naumann’s thrush and dusky thrush flew around in minor flocks. Most significant was of course that it jumped around two Siberian accentors and a Pallas’s reed bunting in the bushes. A little bit of a dream scenario back home to kick in a bush, and out of that it comes a Siberian accentor and a Pallas’s reed bunting. Here it’s everyday...

 

At the lighthouse point, it was quiet with some hoopoes that besieged the Point. But at the fishing harbor was full speed in the fish market. Local fishermen sorted the fish and seafood from their networks, and one can easily get some seafood for a small pocket money.

 

 During the evening the nets were put up with the hope to catch the inflow that occurred at the last hour of light. A few birds were taken in and ringed in the apartment, along with Chinese enthusiasts.

 

 

// Marcus

 


Regn och rusk (2013-04-01)

Regn och rusk precis som förväntat. Därav blev morgonens ringmärkning inställd och en dag inne i lägenheten såg ut att bli ett faktum. Framåt eftermiddagen klarnade det dock upp(tja allt är relativt, det duggade trots allt fortfarande…) och en promenad kändes uppmuntrande. Förhoppningarna för promenaden var ungefär noll. Ja, promenaden var egentligen enbart för att få lite frisk luft. Och rätt hade vi, men ändå så fel! Till och börja med var det väldigt lite fågel i parken precis som vi förutsatt. Men inte hade vi räknat med att först få syn på årets tre första kungsfågelsångare i ett träd bort mot risfälten, för att sedan på risfälten få syn på en klippkaja! Den höll till i en stor flock med råkor och skator. Väldigt häftigt, och minst sagt otippat denna gråa dag!

Eftersom det inte blev någon märkning fanns det gott om tid till att laga dumplings till lunch. Både undertecknads och gamle Bo’s kinesiska favorit! Vi blev saligt mätta och strax därefter fick vi reda på att ringmärkningschefen ville bjuda på middag.

Trötta och fullproppade med mat avslutar vi kvällen med att kolla på Chealse vs. Manchester united, och kommer snart att sova sött med drömmar om storfångst.

 

Nämmen! En kungsfågelsångare(Phylloscopus proregulus) mitt i det kärva vädret. Den sällskapade tillsammans med två andra KFS:er. Undra hur länge det dröjer innan dessa dominerar i fångsten?!
 
 
 
Under promenixen sågs även denna skönhet. Kärrhökar är väldigt svåra på dessa breddgrader(åtminstone för undertecknad...), men det torde röra sig om en ad hona brokig kärrhök (Circus spilonotus).
 
 
 
 

Rain and bitter weather just as expected. A morning of ringing was not an option, and a day in the apartment appeared to be a fact. In the afternoon the weather cleared up, however (well everything is relative, it was drizzling after all...) and a walk seemed encouraging. Hopes for the walk was down to zero. Actually, the walk was really just to get some fresh air. And we were right, yet so wrong! For starters, there were very few birds in the park just as we expected it to be. But we had not expected to see the first sight of the first three Pallas's leaf warbler in a tree towards the rice fields, and then at the rice fields  to spot a Daurian jackdaw! It was in a large flock of rooks and magpies. Very cool, and unexpected to say the least this gray day!

 

Since there was no ringing today, there was plenty of time to cook dumplings for lunch. Both the undersigned and old Bo's favorite Chinese food! We completely filled up with it and shortly afterwards we found out that the ringing manager wanted to invite us for dinner.

 

Tired and stuffed full of food, we end the evening to look on Chelsea Vs. Manchester united, and will soon be sleeping with sweet dreams of the a good ringing day!
 
 
 
// Marcus 

RSS 2.0