Idag hade vi fångat många fåglar... (2013-04-27)

Vilken dag!! Det var ett helt otroligt tryck redan från gryning långt in på eftermiddagen.

På vägen mot märkplatsen stöttes fem guldtrastar med mopeden, och här och var satt näktergalar och lockade. Det var just rubinnäktergalar som dominerade under den första ljusa timman, men även blåstjärtarna visade att de är kvar i området. Flertalet kom från tallskogen och tog sig igenom märkplatsen (som fåglarna alltid gör här), i en väldig fart. Detta fortsatte när phylloscopusarna hakade på. En grotesk mängd (för att försäka återge antalet, då uppskattning saknas) taigasångare rörde sig snabbt genom märkplatsen tätt följt utav kungsfågelsångare och många brunsångare. Även ett dussin videsångare följde även de med på detta ”phylloscopuståg”. Därefter avtog strömmen med fåglar, men endast för en kort tid. När temperaturen stigit något kom nästa våg vilken bestod utav mestadels taigasångare, men också ett knappt dussin östlig kronsångare och årets första manchuriska stubbstjärt tätt följda utav årets första mugimakiflugsnappare och en gulbrynad narcissflugsnappare var även de med i den vågen. Det är mycket tidigt för den sistnämnda flugsnapparen att anlända redan nu i april, men den är mycket välkommen för det, denna fantastiskt snygga fågel!

Två mangrovehägrar bevakade hela skådespelet tillsammans med en brokig kärrhök. Tillsammans må vara ett felaktigt ordval, men fina var de i alla fall :)

 


Det vore dumt att glömma bort att nämna att det även drog igenom ett ”emberizatåg” i form utav drösvis med dvärgsparv, gulbrynad sparv, rödkindad sparv, tristramsparv, gråhuvadsparv (som dock kom själva strax efter de andra sparvarna).

 

 

 

Gulbrynad sparv med munnen full utav gottesaker!
Yellow-browed bunting with a mouthful!

 

 

 

 

Även de östliga kronsångarna ville haka på "phylloscopuståget".
The Eastern Crowned Warblers also wanted to join in the train of phylloscopus.

 

 

 

En tur mot Friendship hotel togs mellan det stora nedfallet under morgonen och lunch för att kolla hur läget stod till där, samt att inhandla frukost nummer två. Där var det rubinnäktergalarna som höll ställningen, även om guldtrastarna stoltserade mer än vanligt. Även här sågs en manchurisk stubbstjärt. En gnutta mer urban miljö än den man är van att se den i.

 

 

 

 

En manchurisk stubbstjärt trivdes bland löven i Friendship Hotel garden.
An Asian Stubtail liked the old leaves in the Friendship Hotel garden.
 
 
 
 
 

Efter lunch gjordes ett besök vid det så kallade Ghost town. Där var det liv på stället, tillskillnad från tidigare besök. Gråhuvade sparvar belägrade lokalen, men mest nämnvärt var att över 30 svarthakade buskskvättor flög omkring och gjorde livet osäkert många insekter.

 

 

 

Fantastiskt många svarthakade buskskvättor patrulerade i "Ghost Town".
A tremendous amount of Stejneger's Stonechat were patrolling in "Ghost Town".
 

 

 

Även sex monster (bruna törnskator) satt på höga positioner och utsåg sina offer med noggrannhet. En utav dem landade intill mig och frågade om jag sett några barn i närheten. Förtrollad utav dess ondska pekade jag mot närmsta skola utan att tänka mig för vad dess illdåd må vara. Törnkatan flög lugnt vidare utan att tacka för vägbeskrivningen…

 

 

 

Om man bortser från papegojnäbbarna så är detta Kinas ondaste fågel.
If you put away the parrotbills from the calculation, this is the most evil bird in China. 
 
 
 
 
 

Under den sena eftermiddagen var lite klädtvättning ett måste, men det gick inte att undgå de fåglar som rörde sig på baksidan utav huset. Här var mängder med sibiriska piplärkor, flertalet svarthakade buskskvättor, en och annan rubinnäktergal och en guldtrast.

 

 

 

En guldtrast är inte helt fel att ha på sin bakgård.
A White's Thrush in the backyard is considered as a good thing.

 

 

 

Det är dumt att tänka ”tänk om”, men det är svårt att inte tänka ”tänk om vi haft näten uppe idag…”

 

 

 

 

What a day! It was an absolutely incredible inflow right from dawn into the afternoon.

On the way to the banding site it was thrust five White’s Thrush with the moped, and here and there nightingales were calling. It was Siberian Rubythroat that dominated during the first hour of light, but even the bluetails showed that they’re still in the area. Most of them came from the pine forest and broke through the banding site (as the birds always do here), in a haste. This continued when the phylloscopus’s latched onto. A grotesque amount (to reflect the number when a count were not done) Yellow-browed Warbler was moving quickly through the ringing site closely followed by Pallas’s Leaf Warbler and many Dusky Warblers. Even a dozen Radde’s Warbler followed onto this “train of phylloscopus". Then the stream of birds slowed down, but only for a short time. As the temperature rose slightly higher, the next wave came which consisted of mostly Yellow-browed Warbler, but also less than a dozen Eastern Crowned Warblers and the first Asian Stubtail for the year closely followed of the first Mugimaki Flycatcher and a Narcissus Flycatcher. It is a very early record for the Narcissus Flycatcher to arrive as early as in April, however it is very welcome anyway, this amazing looking bird!

Two Striated Herons were watching the entire spectacle together with a Eastern Marsh Harrier. Together may be a wrong choice of words, but still very nice anyway :)

 

 

 

It would be foolish to forget to mention that it also were seen a "train of emberiza" in the form of  enormous amount of Little Buntings, Yellow-browed Buntings, Chestnut-eared buntings, Tristram’s Buntings and Black-faced Buntings (whom, however, did came by themselves shortly after the other buntings).

 

A trip to Friendship Hotel was in between the big fallout during the morning and lunch to check out how the situation was there, and to purchase breakfast number two…

It was clearly the Siberian Rubythroat who held the location under its control, although the White’s thrush showed off more than usual. Even here a Asian Stubtail were seen. A slightly more urban environment than the ones you are used to seeing it in.

 

 

After lunch, a visit was made to the so-called “Ghost town”. There it was full of life, compared to previous visits. Black-faced bunting besieged the premises, but the most significant was that over 30 Stejneger's Stonechat flew around and made life uncertain for many insects.

Even six monsters (Brown Shrikes) sat in high positions and appointed their victims with good accuracy. One of them landed next to me and asked if I had seen any children nearby. Spellbounded by its evil, I pointed towards the nearest school without thinking of what its atrocities might be. The shrike flew quietly on without acknowledging for the directions...

 

 

During the late afternoon was the washing of some clothes a must, but one could not avoid the birds that moved around at the courtyard in the back of the house. There were lots of Olive-backed Pipits, several Stejneger's Stonechat, some Siberian Rubythroats and a White’s Thrush.

 

It is foolish to think "what if", but it's hard not to think "what if we had nets up today..."

 

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0